BIM projektovanie:

 • systémy klimatizácie a vzduchotechniky pre občianske, administratívne, priemyselné objekty
 • systémy chladenia ( vodné systémy) rozvody chladenia, zdroje chladu
 • zdroje chladu: kompaktné (chillery), delené ( kompresorové jednotky + chladiace jednotky kondenzátory, chladiace veže)

Pri návrhu projektov v danej oblasti riešime:

 • systémy ústredného vykurovania ( radiátorové, podlahové, sálavé, teplovzdušné) pre občianske, administratívne, priemyselné objekty
 • nízkoenergetické systémy – kombinované systémy vykurovania
 • solárne systémy vykurovania
 • tepelné čerpadlá : voda-voda, voda-vzduch, voda-pôda
 • teplovodné a horúcovodné kotolne
 • výmenníkové stanice
 • parné rozvody a prípojky
 • hydraulické vyregulovanie sústav vykurovania a chladenia

Používame najmodernejšiu technológiu BIM pre vypracovanie projektovej dokumentácie v 3D aplikácii Revit – MEP.

BIM (Building Information Modeling) sa všeobecne používa pre označenie digitálneho modelu budovy, ktorý umožňuje výmenu informácii v rámci procesu budovy od návrhu projektu, výstavby až po správu budovy v rámci jej celého životného cyklu FM (Facility Management).

Tento proces BIM je založený na inteligentnom modelovaní budovy. Hlavným prínosom BIM technológie je šetrenie investičných, prevádzkových nákladov a času v čase výstavbe a pri správe budov (FM).

Technológia BIM umožňuje nový spôsob práce projektovania s využitím inteligentných parametrických prvkov 3D modelu – rýchlo, ekonomicky a presne sa modeluje s ohľadom na zmeny vyvolané pri projektovaní budovy.

Hlavné výhody BIM

vyššia produktivita:
Zabudovaný BIM riadi prípravu dokumentácie a rieši problémy koordinácie projektových prác. Dokumentácia (výkresy) sa vytvárajú súbežne pri projektovaní (modelovaní) 3D modelu. Jednotlivé prvky stavby sa zadávajú len raz – jednoduchým nakreslením – a potom sa tieto informácie využívajú počas celého projektu. Je možné zmeniť akýkoľvek stavebný prvok v návrhu stavby  (napr. v pôdoryse,  v reze….) a zmena sa prejaví všade (v 3D modeli v pohľadoch, vo výkresoch a v špecifikácii) a platí to aj naopak (asociativita).

lepšia koordinácia:
BIM šetrí čas pri vytváraní dokumentácie a výkazu materiálu – eliminuje chyby a kolízie  pri práci na projekte. Výsledkom práce je skoordinovaná dokumentácia a výkaz materiálu.

vyššia kvalita:
Plnohodnotná 3D a 2D dokumentácia je prehľadná čitateľná a zachováva si dobrú kvalitu aj pri zmenách zapracovaných na poslednú chvíľu pred expedíciou – jednoducho a rýchlo sa zmeny premietnu do všetkých častí projektovej dokumentácie.

Zaoberáme sa aj passportizáciou a virtualizáciou existujúcich budov do  3D modelu softwarom  Revit – MEP.

Z pôvodnej projektovej dokumentácie jednotlivých profesií danej jestvujúcej budovy vytvárame 3D priestorový model budovy, ktorý obsahuje v sebe všetky profesie.

Výsledkom virtualizácie je 3D virtuálny model budovy vrátane všetkých skoordinovaných profesií.

Daný 3D model slúži pre správcu budovy (prevádzkovateľa budovy) ako dôležitý podklad pre samotnú správu budovy počas prevádzkovania budovy. Správca budovy má prístup ku všetkým zariadeniam v modeli a zároveň má prehľad a informácie o každom zariadení, efektíne vie plánovať opravy a údržbu a výmenu zariadení v budove počas jej životnosti.

Zároveň kompletný 3D model s profesiami slúži ako hlavná informácia investorovi pri koordinácií profesií pri výstavbe budovy.

Taktiež 3D model možu využívať aj dodávatelia stavby s použiťím najmodernejších 3D zariadení pri výstavbe samotnej budovy.

Na vypracovanie projektovej dokumentácie používame modermé grafické a výpočtové programy:

 • 3D BIM aplikácia: Revit MEP – vykurovanie, chladenie, vzduchotechnika, zdravotechnika
  Revit MEP – „Certificate of completion“ – 04/2014
 • 2D CAD aplikácie: AutoCAD a AutoCAD MEP
 • výpočtový program Protech – tepelné straty, hydraulika potrubných rozvodov
 • návrhový a výpočtový 3D/2D program Techcon 2016
 • návrh potrubného systému VICTAULIC 
 •  „Cetificate of Attendance – Tool and product training, HVAC“ – 06/2012
 •  poskytujeme technickú a konzultačnú činnosť pri riešení BIM technológii v oblasti HVAC
 • poskytujeme technické a ekonomické poradenstvo v oblasti technického a energetického vybavenia stavieb
 • vykonávame odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie